بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

 

 

نام و نام خانوادگی

نرجس زمانی

عنوان پست اجرایی:

مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری

آخرین مدرک تحصیلی:

دکتری علوم اقتصادی

شماره تلفن:

 

پست الکترونیک:

Narjes_zamani@yahoo.com

شرح وظایف: