بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

 

 

نام و نام خانوادگی

مصطفی ابراهیم‌پور ازبری

عنوان پست اجرایی:

مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری

آخرین مدرک تحصیلی:

دکتری مدیریت تولید و عملیات

شماره تلفن:

 

پست الکترونیک:

guilan.st@gmail.com

شرح وظایف: