بستن
FA EN AR RU FR CHI

شرح وظایف

 1. ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌ای ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها
 2. تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب
 3. ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر
 4. پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت‌های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه
 5. همکاری با سایر معاونت‌ها جهت حسن اجرای برنامه‌های دانشگاه
 6. اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری، پشتیبانی، مالی و عمرانی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط
 7. رسیدگی به اهداف اجرایی دانشگاه و هدایت و نظارت بر چگونگی گردش کارها و روش‌های کاری مورد عمل در واحدهای مختلف به‌منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های مربوط واحدهای مختلف در راستای تحقق اهداف اجرایی دانشگاه
 8. نظارت بر مصرف اعتبار تخصیصی به واحدهای مختلف بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیئت‌امنا و سایر قوانین و مقررات مالی مورد عمل دانشگاه و ارائه گزارش جهت طرح در هیئت‌امنا ذی‌ربط
 9. تعیین وضعیت موجود دانشگاه از طریق شناسایی نقاط قوت و تنگناها و مشکلات و فرصت‌ها و تهدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقا به وضعیت مطلوب
 10. نظارت بر انجام تعمیرات اساسی به‌منظور احیا و نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات موجود با همکاری سایر واحدهای ذی‌ربط
 11. تشکیل کمیته تدوین روش‌های اجرایی به‌منظور بهینه‌سازی سامانه تعاملات اداری بین واحدهای تابعه با همکاری سایر معاونت‌های دانشگاه
 12. جمع‌آوری و تکمیل اطلاعات موردنیاز بر اساس طرح جامع دانشگاه و برنامه‌ریزی و پیشنهاد بودجه سالیانه و انجام کلیه فعالیت‌های لازم در جهت اجرای طرح‌های عمرانی دانشگاه(اعم از پیمانی، امانی و...)
 13. استقرار فرایند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به‌منظور تهیه گزارش‌ها مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخش‌های مختلف دانشگاه
 14. تدوین روش‌های اجرای مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات  دانشگاه به‌منظور حفظ و نگهداری از سرمایه‌های ملی دانشگاه
 15. انجام سایر امور محوله از  سوی مقام مافوق