بستن
FA EN AR RU FR CHI

تعیین بدهی سوابق خدمت غیر رسمی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری

تعیین بدهی سوابق خدمت غیر رسمی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری


تعیین بدهی سوابق خدمت غیر رسمی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری

جلسه ای مورخ 1397/07/21 در خصوص تعیین بدهی سوابق خدمت غیر رسمی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری در دفتر کار معاون اداری ومالی دانشگاه تشکیل گردید ، پس از بحث و بررسی پیرامون مبالغ الزام واریزی تعدادی از ذی نفعان ناشی از تغییر صندوق راهکارهای لازم ارائه گردید.

آدرس کوتاه :