بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس

تماس


مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای عباسی

معاون مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

6298

 

آقای کهن روز

رئیس گروه برنامه، بودجه و تشکیلات

6277

33690599

خانم اعظمی

رئیس گروه تحول اداری، بهره وری و آموزش کارکنان

6291

 

آقای قاسم زاده

مسئول آموزش کارکنان

6290

 

آقای بهدانی

کارشناس برنامه و بودجه

6299

33690599

خانم امامی کارشناس آمار و اطلاعات 6292 33690599
 
آدرس کوتاه :