بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با ما

تماس با ما


تماس با ما

معاون اداری ومالی : دکتر محمدحسن  قلی زاده  شماره داخلی : 6283 شماره مستقیم : 33690605   مدیر امور مالی : سعید مسعودی                        شماره داخلی : 6284 شماره مستقیم : 33690601   مدیر امور اداری : فرشته نصیرزاده                       شماره داخلی : 6303 شماره مستقیم : 33690610   رئیس اداره کارگزینی و رفاه : سید ابراهیم فتحی  شماره داخلی :6315 شماره مستقیم : 33690598   رئیس اداره رفاه و امور بازنشستگی  : محمدابراهیم رجب پور       شماره داخلی : 6304 شماره مستقیم : 33690608   رئیس اداره دریافت وپرداخت : محمد  یگانگی      شماره داخلی :6296 شماره مستقیم :33690636   رئیس اداره اعتبارات : فاطمه اسدی کما          شماره داخلی :6295   رئیس اداره رسیدگی : رضا کوچکی               شماره داخلی :6286   رئیس اداره تنظیم حسابها : صادق  عمویی     شماره داخلی : 6290شماره مستقیم :33690601
آدرس کوتاه :