بستن
FA EN AR RU FR CHI

رئیس اداره امور عمومی دانشکده معماری و هنر منصوب شد

رئیس اداره امور عمومی دانشکده معماری و هنر منصوب شد


 

رئیس اداره امور عمومی دانشکده معماری و هنر منصوب شد

 

بنا به تصمیم اتخاذ شده در جلسه هیئت اجرایی مورخ 98/05/08، جناب آقای علیرضا نظری منتظر، به سمت رئیس اداره امور عمومی دانشکده معماری و هنر منصوب شد.

آدرس کوتاه :