بستن
FA EN AR RU FR CHI

شرح وظایف

شرح وظایف


- صدور احکام کارگزینی ازجمله: انتصابات، ارتقاء، ترفیع، افزایش‌ها، بازنشستگی و وظیفه وراث، بیمه، مرخصی نیروهای رسمی، پیمانی و طرح سربازی بر اساس مقررات و بخشنامه‌های مربوط

- مراقبت در اجرای ضوابط و مقررات انضباطی اعضای هیئت‌علمی

- جمع‌آوری آمار و اطلاعات پرسنلی و ارائه آن به مراجع ذیصلاح

- انجام امور مربوط به حق‌الزحمه اعضای هیئت‌علمی

- صدور گواهینامه اشتغال به کار اعضای هیئت‌علمی جهت ارائه به دستگاه‌ها و نهادهای دیگر

- فک رهن وثیقه ملکی در خصوص اساتید امور به تحصیل

- صدور احکام مربوط به مأموریت داخل و خارج اعضای هیئت‌علمی و فوق‌العاده مدیریت

- صدور احکام مربوط به بازنشستگی اعضای هیئت‌علمی، خروج از خدمت و اخراج

- مکاتبه با ستاد رفاهی وزارت علوم جهت اخذ وام خرید یا ساخت مسکن اساتید

- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

- اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های استخدامی ازجمله: انتصابات، ارتقاء، ترفیع، ارزشیابی، افزایش‌ها، بازنشستگی و وظیفه وراث، بیمه، مرخصی‌ها، کمک‌های غیر نقدی، البسه و انجام امور مربوط به صدور احکام کارگزینی نیروهای رسمی، پیمانی و قانون کاربر اساس مقررات و بخشنامه‌های مربوط

- مراقبت در اجرای ضوابط و مقررات انضباطی کارکنان

- صدور احکام کارگزینی در ابتدای هرسال و صدور احکام مختلف در چارچوب قوانین آیین‌نامه‌های دانشگاه

- برگزاری جلسات هیئت اجرایی منابع انسانی و تهیه صورت‌جلسات آن جهت تائید رئیس دانشگاه

- ارسال صورت‌جلسات هیئت اجرایی منابع انسانی به واحدهای مرتبط حسب موضوع

- انجام سایر امور محوله مرتبط با حوزه کاری

آدرس کوتاه :