بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با ما

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر محفوظی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع ۶۲۸۳ ۳۳۶۹۰۶۰۵
خانم دکتر نرجس زمانی مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری ۶۲۸۳ ۳۳۶۹۰۶۰۵
خانم نصیرزاده مدیر امور اداری و پشتیبانی ۶۳۰۳ ۳۳۶۹۰۶۱۰
آقای حمیدزاده مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی    
آقای مسعودی مدیر امور مالی ۶۲۸۴ ۳۳۶۹۰۶۰۱

اداره رفاه و امور بازنشستگان

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای رجبی رئیس اداره رفاه و امور بازنشستگی 6314 33690608
آقای متقی قانع کارشناس مسئول اداره رفاه 6306  
آقای عسکریان کارشناس اداره رفاه 6305  
خانم فلاحتی کارشناس اداره رفاه 6304  
خانم قدیمی کارشناس مسئول امور بازنشستگی 6311  

اداره کارگزینی

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای فتحی معاون مدیریت امور اداری و پشتیبانی 6315 33690598
خانم مهری رئیس اداره کارگزینی 6308 33690839
آقای رمضانی نژاد کارشناس مسئول کارگزینی اعضای غیرهیات علمی 6316 33690309
خانم حجتی کارشناس کارگزینی اعضای غیرهیات علمی 6319  
خانم فرحمند کارگزین 6288  
خانم فاضلی کارشناس کارگزینی اعضای هیات علمی 6312  

دبیرخانه مرکزی

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای نصراله زاده رئیس اداره دبیرخانه مرکزی 6307 33690609
آقای مقدم احمدی متصدی امور دفتری دبیرخانه 6317  

تدارکات و نقلیه

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای بابایی رئیس اداره تدارکات 6270 33690604
آقای آقاجمالی کارشناس مسئول اداره تدارکات 6282  
آقای پاد اداره تدارکات 6282  
آقای کارگشا متصدی امور نقلیه 5160  
آقای تائب انباردار سازمان مرکزی 6318  

اداره خدمات عمومی

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای تشویقی رئیس اداره خدمات عمومی 6100 33690596

مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای عباسی معاون مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری 6298  
آقای کهن روز رئیس گروه برنامه، بودجه و تشکیلات 6277 33690599
خانم اعظمی رئیس گروه تحول اداری، بهره وری و آموزش کارکنان 6291  
آقای قاسم زاده مسئول آموزش کارکنان 6290  
آقای بهدانی کارشناس برنامه و بودجه 6299 33690599
خانم امامی کارشناس آمار و اطلاعات 6292 33690599

مدیریت امور مالی

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای اعلایی معاون مدیریت امور مالی 2047  

اداره دریافت و پرداخت

نام خانوادگی سمت در واحد شماره دخلی شماره مستقیم
آقای یگانگی رئیس اداره دریافت و پرداخت 6296 33690636
آقای صحتی کارشناس اداره دریافت و پرداخت 6294 33690636
خانم عاشوری کارشناس مسئول اداره دریافت و پرداخت 6313 33690636
آقای فدایی کارشناس اداره دریافت و پرداخت 6297  
آقای صابری خواه حسابدار اداره دریافت و پرداخت صدور چک 6289  
خانم صالحی کارشناس اداره دریافت و پرداخت 6294 33690636

اداره دفترداری و تنظیم حساب ها

نام خانوادگی سمت در واحد شماره داخلی شماره مستقیم
آقای عمویی رئیس اداره دفترداری و تنظیم حسابها 2004 33690874
آقای احمدی کارشناس مسئول اداره دفترداری و تنظیم حسابها 2106 33690874
آقای حسینی پور کارشناس اداره دفترداری و تنظیم حسابها -  
خانم خدابخشی کارشناس اداره دفترداری و تنظیم حسابها 2014 33690874
خانم همتی کارشناس اداره دفترداری و تنظیم حسابها 2014 33690874

اداره رسیدگی به اسناد

نام خانوادگی سمت در واحد شماره داخلی شماره مستقیم
آقای کوچکی رئیس اداره رسیدگی به اسناد 6287  
آقای صحتی کارشناس مسئول اداره رسیدگی به اسناد 6286  
خانم اسدی رئیس اداره اعتبارات و تعهدات 6295 33690602
خانم میرزمانی کارشناس مسئول اداره اعتبارات و تعهدات 6295 33690602

اموال و دارایی های دانشگاه

نام خانوادگی سمت در واحد شماره داخلی شماره مستقیم
آقای پوریعقوب کارشناس مسئول اموال و دارایی های دانشگاه 6228 33690603
آقای قاسمی امین اموال سازمان مرکزی 6271  
آقای دلیری متصدی اموردفتری و دبیرخانه 6284 33690601
 
33691061(فکس)

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای نیکپور معاون مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 2054  
آقای رجبی مسئول دفتر و دبیرخانه دفتر طرحهای عمرانی 2008 33690423
آقای حمیدی متصدی خدمات مالی دفتر طرحهای عمرانی 2019  
آقای فلاح شجاعی متصدی خدمات مالی دفتر طرحهای عمرانی 2019