بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با ما

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر فتحی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع ۶۲۸۳ ۳۳۶۹۰۶۰۵
خانم دکتر نرجس زمانی مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری ۶۲۸۳ ۳۳۶۹۰۶۰۵
خانم نصیرزاده مدیر امور اداری و پشتیبانی ۶۳۰۳ ۳۳۶۹۰۶۱۰
آقای پناهی مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 2008  
آقای مسعودی مدیر امور مالی ۶۲۸۴ ۳۳۶۹۰۶۰۱

اداره رفاه و امور بازنشستگان

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای رجبی رئیس اداره رفاه و امور بازنشستگی 6314 33690608
آقای متقی قانع کارشناس مسئول اداره رفاه 6306  
خانم فلاحتی کارشناس اداره رفاه 6304  
خانم قدیمی کارشناس مسئول امور بازنشستگی 6311  
آقای مقدم احمدی کارشناس اداره بازنشستگی 6316  

اداره کارگزینی

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای فتحی معاون مدیریت امور اداری و پشتیبانی 6315 33690598
خانم فاضلی رئیس اداره کارگزینی 6312 33690839
آقای رمضانی نژاد کارشناس مسئول کارگزینی اعضای غیرهیات علمی 6316 33690309
خانم حجتی کارشناس کارگزینی اعضای غیرهیات علمی 6319  
خانم فرحمند کارگزین 6288  
آقای سهرابی کارشناس کارگزینی اعضای هیئت علمی    

دبیرخانه مرکزی

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای نصراله زاده رئیس اداره دبیرخانه مرکزی 6307 33690609
آقای امینی مسئول دبیرخانه آموزش 2013  

تدارکات و نقلیه

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای بابایی رئیس اداره تدارکات 6270 33690604
آقای آقاجمالی کارشناس مسئول اداره تدارکات 6282  
آقای پاد اداره تدارکات 6282  
آقای پیردیر قصاب سرایی کارپرداز اداره تدارکات 6688  
آقای شاهین اله قلی

کارپرداز اداره تدارکات

6281  
آقای عابدینی کارشناس اداره تدارکات 6281  
آقای کارگشا متصدی امور نقلیه 5160  
آقای تائب انباردار سازمان مرکزی 6318  

اداره خدمات عمومی

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای تشویقی رئیس اداره خدمات عمومی 6100 33690596
آقای نجاتی کارشناس اداره خدمات 6300  
آقای اودشا حسابدار مسئول 2003  

مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای عباسی معاون مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری 6298  
آقای کهن روز رئیس گروه برنامه، بودجه و تشکیلات 6277 33690599
خانم اعظمی رئیس گروه تحول اداری، بهره وری و آموزش کارکنان 6291  
آقای بهدانی کارشناس برنامه و بودجه 6299 33690599
خانم امامی کارشناس آمار و اطلاعات 6290  

مدیریت امور مالی

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای اعلایی معاون مدیریت امور مالی 2047  

اداره دریافت و پرداخت

نام خانوادگی سمت در واحد شماره دخلی شماره مستقیم
خانم خدایاری رئیس اداره دریافت و پرداخت 6296 33690636
خانم عاشوری کارشناس مسئول اداره دریافت و پرداخت 6313 33690636
آقای فدایی کارشناس اداره دریافت و پرداخت 6297  
آقای صابری خواه حسابدار اداره دریافت و پرداخت صدور چک 6289  
خانم صالحی کارشناس اداره دریافت و پرداخت 6294 33690636
آقای رقتی متصدی امور دفتری امور مالی 6285  

اداره دفترداری و تنظیم حساب ها

نام خانوادگی سمت در واحد شماره داخلی شماره مستقیم
خانم حسینی رئیس اداره دفترداری و تنظیم حسابها 2004 33690874
آقای احمدی کارشناس مسئول اداره دفترداری و تنظیم حسابها 2106 33690874
آقای حسینی پور کارشناس اداره دفترداری و تنظیم حسابها -  
خانم خدابخشی کارشناس اداره دفترداری و تنظیم حسابها 2014 33690874
خانم همتی کارشناس اداره دفترداری و تنظیم حسابها 2014 33690874

اداره رسیدگی به اسناد

نام خانوادگی سمت در واحد شماره داخلی شماره مستقیم
آقای کوچکی رئیس اداره رسیدگی به اسناد 6287  
آقای صحتی کارشناس مسئول اداره رسیدگی به اسناد 6286  
آقای صرفه جو کارشناس اداره رسیدگی به اسناد 6250  
 

اداره اعتبارت و تعهدات

   
خانم اسدی رئیس اداره اعتبارات و تعهدات 6295 33690602
خانم میرزمانی کارشناس مسئول اداره اعتبارات و تعهدات 6295 33690602

اموال و دارایی های دانشگاه

نام خانوادگی سمت در واحد شماره داخلی شماره مستقیم
آقای پوریعقوب کارشناس مسئول اموال و دارایی های دانشگاه 6228 33690603
آقای قاسمی امین اموال سازمان مرکزی 6271  
آقای دلیری متصدی اموردفتری و دبیرخانه 6284 33690601
 
33691061(فکس)

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای نیکپور معاون مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 2054  
آقای رجبی کارشناس مسئول مدیریت سبز 2008 33690423
آقای کشاورز   2040  
آقای حمیدی متصدی خدمات مالی دفتر طرحهای عمرانی 2019  
آقای فلاح شجاعی حسابدار مسئول دفتر طرحهای عمرانی 2019  
آقای فصیحی طرح های عمرانی 2057