بستن
FA EN

تماس با ما

 

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر محفوظی

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع

۶۲۸۳

۳۳۶۹۰۶۰۵

آقای دکتر ابراهیم پور

    مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری

۶۲۸۳

۳۳۶۹۰۶۰۵

خانم نصیرزاده

مدیر امور اداری و پشتیبانی

۶۳۰۳

۳۳۶۹۰۶۱۰

آقای حمیدزاده

مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

   

آقای مسعودی

مدیر امور مالی

۶۲۸۴

۳۳۶۹۰۶۰۱

اداره رفاه و امور بازنشستگان

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای رجب پور

رئیس اداره رفاه و امور بازنشستگی

6314

33690608

آقای متقی قانع کارشناس مسئول اداره رفاه 6306  

خانم فلاحتی

کارشناس اداره رفاه

6304

 

خانم قدیمی

کارشناس امور بازنشستگی

6311

 

اداره کارگزینی

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای فتحی

رئیس اداره کارگزینی

6315

33690598

آقای رمضانی نژاد

کارشناس مسئول کارگزینی اعضای غیرهیات علمی

6316

33690309

آقای عسکریان کارشناس امور اداری 6316  

خانم حجتی

کارشناس کارگزینی اعضای غیرهیات علمی

6319

 

خانم فرحمند   6305  

خانم مهری

کارشناس مسئول اعضای هیأت علمی

6308

33690839

خانم فاضلی

کارشناس کارگزینی اعضای هیات علمی

6312

 

خانم معینی

کارشناس کارگزینی اعضای هیات علمی

6288

 

دبیرخانه مرکزی

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای نصراله زاده

رئیس اداره دبیرخانه مرکزی

6307

33690609

آقای مقدم احمدی

متصدی امور دفتری دبیرخانه

6317

 

تدارکات و نقلیه

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای بابایی

رئیس اداره تدارکات

6270

33690604

آقای آقاجمالی

کارشناس مسئول اداره تدارکات

6282

 

آقای پاد

اداره تدارکات

6282

 

آقای کارگشا

متصدی امور نقلیه

5160

 
آقای تائب انباردار سازمان مرکزی 6318  
اداره خدمات عمومی      
نام خانوادگی سمت در واحد شماره داخلی شماره مستقیم
آقای نضارپور رئیس اداره خدمات    

مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای عباسی

معاون مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

6298

 

آقای کهن روز

رئیس گروه برنامه، بودجه و تشکیلات

6277

33690599

خانم اعظمی

رئیس گروه تحول اداری، بهره وری و آموزش کارکنان

6291

 

آقای قاسم زاده

مسئول آموزش کارکنان

6290

 

آقای بهدانی

کارشناس برنامه و بودجه

6299

33690599

خانم امامی کارشناس آمار و اطلاعات 6292 33690599

مدیریت امور مالی

نام خانوادگی سمت در واحد شماره داخلی شماره مستقیم

آقای اعلایی

معاون مدیریت امور مالی

2047

 
اداره دریافت و پرداخت      

آقای یگانگی

رئیس اداره دریافت و پرداخت

6296

33690636

آقای تشویقی

کارشناس مسئول دریافت و پرداخت بازنشستگان

6293

33690603

آقای صحتی

کارشناس اداره دریافت و پرداخت

6294

33690636

خانم عاشوری

کارشناس اداره دریافت و پرداخت

6313

33690636

آقای فدایی

کارشناس اداره دریافت و پرداخت

6297

 

آقای صابری خواه

حسابدار اداره دریافت و پرداخت صدور چک

6289

 

خانم صالحی

کارشناس اداره دریافت و پرداخت

6294

33690636

اداره دفترداری و تنظیم حساب ها      

آقای عمویی

رئیس اداره دفترداری و تنظیم حسابها

2004

33690874

آقای احمدی

کارشناس مسئول اداره دفترداری و تنظیم حسابها

2106

33690874

خانم خدابخشی

کارشناس اداره دفترداری و تنظیم حسابها

2014

33690874

خانم همتی

کارشناس اداره دفترداری و تنظیم حسابها

2014

33690874

اداره رسیدگی به اسناد      

آقای کوچکی

رئیس اداره رسیدگی به اسناد

6287

 

آقای صحتی

کارشناس مسئول اداره رسیدگی به اسناد

6286

 

خانم اسدی

رئیس اداره اعتبارات و تعهدات

6295

33690602

خانم میرزمانی

کارشناس اداره اعتبارات و تعهدات

6295

33690602

آقای پوریعقوب کارشناس مسئول اموال و دارایی های دانشگاه 6228  
آقای قاسمی امین اموال سازمان مرکزی 6271  

آقای دلیری

متصدی اموردفتری و دبیرخانه

6284

33690601

33691061(فکس)

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

نام خانوادگی سمت در واحد شماره داخلی شماره مستقیم

آقای نیکپور

معاون مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

2054

 

آقای رجبی

مسئول دفتر و دبیرخانه دفتر طرحهای عمرانی

2008

33690423

آقای حمیدی

متصدی خدمات مالی دفتر طرحهای عمرانی

2019

 

آقای فلاح شجاعی

متصدی خدمات مالی دفتر طرحهای عمرانی

2019