درباره معاونت

تماس با ما

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر سیدرضا میرعسکری معاون اداری، مالی و مدیریت منابع ۶۲۸۳ ۳۳۶۹۰۶۰۵
آقای دکتر یاسر رضایی مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری ۶۲۸۳ ۳۳۶۹۰۶۰۵
آقای کریمیان مدیر امور اداری و پشتیبانی ۶۳۰۳ ۳۳۶۹۰۶۱۰
آقای فرحی تاج سرپرست مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 2008  
آقای عمویی سرپرست مدیریت امور مالی ۶۲۸۴ ۳۳۶۹۰۶۰۱

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای امیدی معاون مدیر امور اداری و پشتیبانی 6315 33690598

اداره رفاه و امور بازنشستگان

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

  رئیس اداره رفاه و امور بازنشستگی 6314 33690608
خانم فلاحتی کارشناس اداره رفاه 6304  
خانم قدیمی کارشناس مسئول اموز بازنشستگی 6311  
آقای مقدم احمدی کارشناس اداره بازنشستگی 6316  

اداره کارگزینی

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

خانم فاضلی رئیس اداره کارگزینی 6312  
آقای رمضانی نژاد کارشناس مسئول کارگزینی اعضای غیرهیات علمی 6316 33690309
خانم فرحمند کارگزین 6288  
آقای سهرابی کارشناس کارگزینی اعضای هیئت علمی 6308  
آقای لاکانی کارشناس کارگزینی اعضای هیئت علمی 6319  

دبیرخانه مرکزی

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای نصراله زاده رئیس اداره دبیرخانه مرکزی 6307 33690609
آقای امینی مسئول دبیرخانه آموزش 6207  
آقای جمشیدی متصدی امور دفتری دبیرخانه 6317  
آقای رضایی متصدی امور دفتری دبیرخانه 6217  

تدارکات و نقلیه

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

علی ابراهیمی سرپرست اداره تدارکات 6281  
آقای آقاجمالی کارشناس مسئول اداره تدارکات 6282  
آقای پاد اداره تدارکات 6272  
آقای پیردیر قصاب سرایی کارپرداز اداره تدارکات 6688  
آقای شاکری نیا متصدی امور نقلیه 5160  
آقای تائب انباردار سازمان مرکزی 6318  

اداره خدمات عمومی

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای متقی قانع رئیس اداره خدمات عمومی 6100 33690596

مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای عباسی معاون مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری 6298  
آقای کهن روز رئیس گروه برنامه، بودجه و تشکیلات 6277 33690599
خانم اعظمی رئیس گروه تحول اداری، بهره وری و آموزش کارکنان 6291  
آقای بهدانی کارشناس مسئول تشکیلات 6299 33690599
خانم امامی کارشناس مسئول آمار و اطلاعات 6290  
خانم تاخیره کارشناس برنامه و بودجه 9292  
خانم یحیی زاده کارشناس برنامه و بودجه 6232  
آقای دروگر مسئول دفتر معاون اداری، مالی و مدیریت منابع و مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری 6301  

مدیریت امور مالی

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای اعلایی معاون مدیریت امور مالی 6262  
آقای دلیری متصدی اموردفتری و دبیرخانه 6284

33690601

33691061(فکس)

اداره دریافت و پرداخت

نام خانوادگی سمت در واحد شماره دخلی شماره مستقیم
خانم خدایاری رئیس اداره دریافت و پرداخت 6296 33690636
خانم عاشوری کارشناس مسئول اداره دریافت و پرداخت 6313 33690636
آقای فدایی کارشناس اداره دریافت و پرداخت 6297  
آقای صابری خواه حسابدار اداره دریافت و پرداخت صدور چک 6289  
خانم صالحی کارشناس اداره دریافت و پرداخت 6294 33690636
آقای رقتی متصدی امور دفتری امور مالی 6285  

اداره دفترداری و تنظیم حساب ها

نام خانوادگی سمت در واحد شماره داخلی شماره مستقیم
خانم حسینی رئیس اداره دفترداری و تنظیم حسابها 2004 33690874
آقای احمدی کارشناس مسئول اداره دفترداری و تنظیم حسابها 2106 33690874
آقای حسینی پور کارشناس اداره دفترداری و تنظیم حسابها -  
خانم خدابخشی کارشناس اداره دفترداری و تنظیم حسابها 2014 33690874
خانم همتی کارشناس اداره دفترداری و تنظیم حسابها 2014 33690874

اداره رسیدگی به اسناد

نام خانوادگی سمت در واحد شماره داخلی شماره مستقیم
آقای کوچکی رئیس اداره رسیدگی به اسناد 6287  
آقای صحتی کارشناس مسئول اداره رسیدگی به اسناد 6286  
آقای یگانگی مسئول حسابداری 2130  
 

اداره اعتبارت و تعهدات

   
خانم اسدی رئیس اداره اعتبارات و تعهدات 6295 33690602
خانم میرزمانی کارشناس مسئول اداره اعتبارات و تعهدات 6278 33690602

اموال و دارایی های دانشگاه

نام خانوادگی سمت در واحد شماره داخلی شماره مستقیم
آقای پوریعقوب کارشناس مسئول اموال و دارایی های دانشگاه 6228 33690603
آقای قاسمی امین اموال سازمان مرکزی 6271  

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

نام خانوادگی

سمت در واحد

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای نیکپور معاون مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 2054  
آقای رجبی کارشناس مسئول مدیریت سبز 2008 33690423
آقای کشاورز رئیس اداره، تعمییر نگهداری ساختمان ها و تاسیسات 2040  
آقای فلاح شجاعی حسابدار مسئول دفتر طرحهای عمرانی 2019