بستن
FA EN AR RU FR CHI

اهم وظایف و اختیارات هیأت

 نظارت برحسن اجرای مقررات آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی.

 نظارت برحسن اجرای مقررات آیین‌نامه تشکیلات.

تهیه شرح شغل، وظایف و شرایط احراز کلیه مشاغل برای طرح در کمیسیون دائمی دانشگاه.

تعیین اولویت‌های استخدام و نحوه انتخاب افراد در قالب مجوزهای صادره از سوی هیأت امنا.

تعیین تعداد و احراز شرایط به‌کارگیری نیروی انسانی موردنیاز برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی بدون متصدی، به‌صورت قراردادی برای طرح در کمیسیون دائمی دانشگاه.

بررسی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی، برای طرح در کمیسیون دائمی دانشگاه.

تغییر، اصلاح و ایجاد پست از محل حذف پست‌های سازمانی به پیشنهاد دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه در قالب پست‌های سازمانی مصوب.

بررسی و تصویب طرح جامع آموزش ضمن خدمت و تمهید راهکارهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه‌های بهسازی و توانمندسازی اعضا.

بررسی و تأیید دوره‌های آموزشی ضمن خدمت و صدور گواهی‌نامه‌های مربوط با امضای مدیر دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه و رئیس دانشگاه.

بررسی و پیشنهاد صدور مجوز تبدیل وضعیت اعضا از قراردادی به پیمانی، از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در چارچوب مقررات آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی به هیأت امنا (با توجه به مصوبه سومین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه گیلان مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ وظیفه مربوط به هیأت امنا در این خصوص به هیأت رئیسه دانشگاه تفویض گردیده است.)

بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست‌های بازخریدی، استعفا و بازنشستگی پیش از موعد اعضا.

بررسی و تطبیق عوامل و تعیین درصد سختی شرایط محیط کار مشاغل موجود در دانشگاه و اتخاذ تصمیم در خصوص برقراری فوق‌العاده مذکور و تعیین تاریخ اجرای آن.

بررسی و تصویب طرح‌های تحول اداری و نظام پیشنهادات و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های تحول.

بررسی سوابق اعضا در خصوص ارتقای رتبه و اتخاذ تصمیم در چارچوب ضوابط مربوط.

بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادهای نو که از سوی اعضا ارائه می‌شود در چارچوب نظام پیشنهادات.

تهیه و تصویب دستورالعمل‌های موردنیاز برای اجرای آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی و تشکیلات حسب مورد.

سایر مواردی که در حوزه مدیریت منابع انسانی از سوی کمیسیون دائمی هیأت امنا ارجاع می‌گردد.

تبصره : هیأت اجرایی می‌تواند در موارد ضروری کارگروه‌هایی را برای انجام برخی از وظایف مذکور تعیین و اختیار تصمیم‌گیری را به آن‌ها تفویض نماید.