بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگروه های تخصصی هیأت اجرایی منابع انسانی

کارگروه ارتقای رتبه

 • خانم فرشته نصیرزاده
 •  آقای دکتر اسماعیل آقایی زاده
 • آقای سید ابراهیم فتحی
 • آقای فاضل خداپرست
 • آقای امیر رمضانی نژاد

کارگروه بررسی وتصویب نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان :

 • آقای سید ابراهیم فتحی
 • خانم طاهره اعظمی
 • آقای محمد  فریدونی
 • آقای علی نوربخش

کارگروه  بررسی و تعیین درصد سختی کار مشاغل دانشگاه:

 • خانم فرشته نصیرزاده
 • آقای سید ابراهیم فتحی
 • آقای امیرعلی عباسی
 • نماینده گروه آموزشی ( مدیرگروه)به تناسب رشته شغلی مورد بررسی

 

کارگروه ساماندهی نیروی انسانی (اعضای غیرهیئت علمی):

 • خانم فرشته نصیرزاده
 • آقای دکتر محسن اکبری
 • آقای سید ابراهیم فتحی
 • آقای جواد بهدانی
 • خانم فاطمه فرحمند
 • دو نماینده از دانشکده‌ها، یک نماینده ازمعاونت ها، در زمان بررسی وضعیت نیروی انسانی دانشکده‌ها/ معاونت‌ها