بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگروه های تخصصی هیأت اجرایی منابع انسانی

کارگروه ارتقای رتبه

 •  رضا پرستش
 • سیدابراهیم  فتحی
 • محمد فریدونی
 • رحیم باخدا

کارگروه بررسی وتصویب نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان :

 • سید ابراهبم فتحی
 • کبری مهری
 • طاهره اعظمی
 • محمد  فریدونی

کارگروه  بررسی و تعیین درصد سختی کار مشاغل دانشگاه:

 • مدیر امور اداری
 • سید ابراهیم فتحی
 • جواد  بهدانی
 • نماینده گروه آموزشی ( مدیرگروه)به تناسب رشته شغلی مورد بررسی