بستن
FA EN AR RU FR CHI

شرح وظایف مدیر امور فنی ونظارت بر طرحهای عمرانی

– برنامه‌ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی مورد نیاز در چارچوب مقررات و خط مشی جاری دانشگاه
– نظارت بر فراهم نمودن مقدمات برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت های مشاور و پیمانکار برای اجرای طرح های عمرانی
‌‌- نظارت برجمع‌آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز طرح های عمرانی
‌- نظارت براجرای قراردادها و عملیات ساختمانی، تاسیساتی، عمرانی و فنی دانشگاه
– کنترل در نحوه و چگونگی اجرای طرح های ساختمانی، تاسیساتی و عمرانی مطابق با استاندارد های جاری
– نظارت برانجام محاسبات فنی پروژه های در دست اجراء
– ارائه طرح ها و پیشنهادات لازم به منظور نگهداری بناها و اماکن تابعه دانشگاه
– انجام سایر امور محوله مربوط