بستن
FA EN AR RU FR CHI

هزینه ازدواج و هزینه فوت

طبق ماده ۷۷ صورت‌جلسه پنجمین نشست عادی از دوره سوم هیئت‌امنای دانشگاه گیلان (مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵):  (اعضای غیر هیئت‌علمی)

به عضو شاغل، بازنشسته و یا ورثه بلافصل وی در موارد ذیل کمک‌هزینه‌ای به میزان «۳» برابر حقوق و مزایای رتبه و پایه‌یک کاردان مقدماتی پرداخت می‌گردد.

الف – ازدواج دائم عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از فرزندان وی در هر مورد فقط یک‌بار

ب- فوت عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از افراد تحت تکفل وی

طبق ماده ۱۰۵ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها وموسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری:

به عضو شاغل، بازنشسته و یا ورثه بلافصل وی در موارد ذیل کمک‌هزینه‌ای به میزان «۵» برابر حقوق و مرتبه و پایه استادیار پایه‌یک پرداخت می‌گردد.

الف – ازدواج دائم عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از فرزندان وی در هر مورد فقط یک‌بار

ب- فوت عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از افراد تحت تکفل وی

هزینه ازدواج

 

هزینه فوت